Na co wydajesz pieniądze z zasiłku 500+?
Wyniki

APERTO kontynuuje bezpłatne poradnictwo prawne

W 2017 roku Stowarzyszenie APERTO udziela bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie białogardzkim (woj. zachodniopomorskie). 

 

Białogard. Fot. Grzegorz W. Tężycki / Wikimedia CommonsPrawnicy udzielają porad z szerokiego zakresu prawa, ale nie reprezentują klientów przed sądami. Z pomocy może skorzystać tylko określona przez ustawodawcę grupa osób.

Na początku 2016 roku na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej będący rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Łącznie utworzonych zostało 1,5 tys. punktów na terenie całego kraju.

Kto może skorzystać z pomocy?
- młodzież do 26. roku życia,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- kobiety w ciąży,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.    

Jakiej pomocy bezpłatnie udzielą doradcy?
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych,
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Miejsca i godziny dyżurów prawników w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie APERTO:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, ul. Parkowa 20
środa, godz. 14:00 - 18:00
czwartek, godz. 14:00 - 18:00

Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie, ul. Parkowa 1
poniedziałek, godz. 8:30 - 12:30
wtorek, godz. 14:00 - 18:00
piątek, godz. 14:00 - 18:00
 
Darmowa pomoc prawna obejmuje osoby bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania. Z usług Aperto świadczonych w powiecie białogardzkim mogą więc korzystać także osoby spoza tego terenu.
 
Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP) w Powiecie Białogardzkim jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Białogardzkiego.
 
Więcej informacji o darmowej pomocy prawnej na: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Logo Białogard

 

Fot. Grzegorz W. Tężycki / Wikimedia Commons