Na co wydajesz pieniądze z zasiłku 500+?
Wyniki

APERTO rozpoczęło bezpłatną pomoc prawną

4 stycznia 2016 roku Stowarzyszenie APERTO rozpoczęło świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w powiatach koszalińskim i białogardzkim (woj. zachodniopomorskie).  Prawnicy udzielają porad z szerokiego zakresu prawa, ale nie reprezentują klientów przed sądami. Z pomocy może skorzystać tylko określona przez ustawodawcę grupa osób.

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej będący rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Łącznie utworzonych zostało 1,5 tys. punktów na terenie całego kraju.

Kto może skorzystać z pomocy?

- młodzież do 26. roku życia,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.     


Jakiej pomocy bezpłatnie udzielą doradcy?
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych,
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Miejsca i godziny dyżurów prawników w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie APERTO:
- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30, we wtorki w godz. od 13:00 do 15:00 i piątki w godz. od 8:00 do 12:00,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie - ul. Słowackiego 3a, we wtorki w godz. od 15:00 do 17:00,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie - Niedalino 29a, w czwartki, w godz. od 11:00 do 15:00,
- Starostwo Powiatowe w Koszalinie - ul. Racławicka 13, w poniedziałki i środy w godz. od 8:00 do 12:00,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - ul. Parkowa 20, pokój nr 7, w środy i czwartki w godz. od 14:00 do 18:00, 

- Karliński Ośrodek Kultury - Karlino, ul. Parkowa 1, pokój nr 108, w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. od 14:00 do 18:00.

 

Darmowa pomoc prawna obejmuje osoby bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania. Z usług Aperto świadczonych w powiatach koszalińskim i białogardzkim mogą więc korzystać także osoby spoza tych  terenów.

 

Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP) w Powiecie Białogardzkim jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Białogardzkiego.

 

Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP) w Powiecie Koszalińskim jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Koszalińskiego.

 

Więcej informacji o darmowej pomocy prawnej na: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl 

 

 

 logo