Na co wydajesz pieniądze z zasiłku 500+?
Wyniki

Statut

Statut
„Stowarzyszenia APERTO”

 

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne

 

§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie APERTO” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2


Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów prawach       o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.


§ 3

 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

                                                               
§ 4

 

Siedzibą stowarzyszenia jest Koszalin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Możliwe jest także podejmowanie działań poza jej granicami.                                              

        
§ 5

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                                             
§ 6

 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą wpierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

ROZDZIAŁ 2.
Cele i środki działania

 

§ 8

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 4):
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
e) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
i) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
j) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
g) promocji i organizacji wolontariatu.

 

§ 9

 

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) realizację unijnych i krajowych programów,
b) świadczenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego 
c) badania, obserwacje, wywiady, ankiety, analizy dokumentów, analizy eksperckie,
d) publikowanie i upowszechnianie raportów,
e) działalność edukacyjną,
f) organizację szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, seminariów,
g) organizowanie wydarzeń kulturalnych.

2. Realizując cele zawarte w ust. 1, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym  w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:
a) 85.59.A Nauka języków obcych,
b) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – zajęcia z edukacji międzykulturowej dla dzieci i młodzieży,
c) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – poradnictwo obywatelskie i prawne.
 
4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:
a) 94.9 Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
b) 85.59.A Nauka języków obcych,
c) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – zajęcia z edukacji międzykulturowej dla dzieci i młodzieży,
d) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – poradnictwo obywatelskie i prawne.

 

§ 10

 

1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

ROZDZIAŁ 3.
Prawa i obowiązki członków

 

§ 11

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 13

 

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która: złoży deklarację członkowską, która popiera cele Stowarzyszenia oraz deklaruje uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia na rzecz realizacji jego celów.
2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń.
3. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia,
4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,
5. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.


§ 15

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 16


1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna  i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 17


1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiania przez Zarząd na wniosek  2 członków Stowarzyszenia.

 

§ 18


Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


§ 19


1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2.Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,  z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, na pisemny wniosek  4 członków Stowarzyszenia z w/w powodów, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4.
Władze Stowarzyszenia

 

§ 20

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 21

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni  z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 22

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień § 20 pkt.2. Głosowanie jest jawne.

 

§ 23

 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1.uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2.uchwalanie zmian statutu,
3.wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4.udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6.uchwalanie Regulaminu Zarządu,
7.uchwalanie budżetu,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

§ 24

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z Prezesa oraz Wiceprezesa.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
5. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.

 

§ 25

 

Do właściwości Zarządu należy:
1.realizacja celów Stowarzyszenia,
2.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3.sporządzanie planów pracy i budżetu,
4.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5.podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7.zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8.przyjmowanie i skreślanie członków,
9.do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach bieżących upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

§ 26

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.

 

§ 27

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 28

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie.

 

§ 29

 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje pozostały członek organu, który uległ zmniejszeniu.

ROZDZIAŁ 5.
Majątek i fundusze

 

§ 30

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) dotacje, darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
b) dochody z majątku Stowarzyszenia,
c)  wpływy z działalności statutowej,
d) wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

§ 31

 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 6.
Postanowienia końcowe

 

§ 32

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 24.04.2003r. – O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).